REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ BIURO TŁUMACZEŃ “ALINGUA”

//

§ 1 Postanowienia ogólne­

­1. Biuro Tłumaczeń „Alingua”, zwane dalej „Biurem” wykonuje tłumaczenia pisemne zgodnie z niniejszym regulaminem (dalej: „Regulamin”), jak i aktualnym cennikiem publikowanym na stronie internetowej oraz składanymi ofertami.

2. Regulamin ma zastosowanie do świadczenia przez Biuro usług na rzecz klientów (dalej: „Klienci”, pojedynczo: „Klient”), którzy nie są konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego. Zgodnie z tym przepisem konsumentem jest osoba fizyczna zawierająca z przedsiębiorcą (Biurem) umowę niezwiązaną bezpośrednio z prowadzoną przez tę osobę działalnością gospodarczą lub zawodową. Osoba będąca konsumentem (w szczególności więc osoba fizyczna, która chce skorzystać z usług Biura w celach prywatnych) może skontaktować się z Biurem poprzez podany na stronie internetowej adres kontaktowy w celu indywidualnego ustalenia zasad współpracy.

3. Biuro oraz Klient mogą ustalić odrębne zasady współpracy niż wynikające z Regulaminu, zawierając umowę w formie pisemnej.
4. Biuro działa w dni robocze (od poniedziałku do piątku, poza dniami wolnymi od pracy) w godzinach od 8 do 17. Wszelka komunikacja otrzymana przez Biuro po godzinie 16.30 będzie uważana za otrzymaną następnego dnia roboczego.

§ 2 Złożenie i przyjęcie zamówienia

1. Biuro wykonuje tłumaczenia pisemne: zwykłe, specjalistyczne i przysięgłe oraz tłumaczenia ustne i inne usługi lingwistyczne w językach podanych na stronie internetowej. Biuro może indywidualne ustalić szerszy zakresu usług (w szczególności tłumaczenie na języki inne niż wskazane i inne usługi lingwistyczne).
Biuro zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby tekst tłumaczenia oddawał jak najwierniej tekst oryginalny, wykonując usługi zgodnie z najwyższymi standardami i praktykami ogólnie przyjętymi na rynku tłumaczeń.

2. Zawarcie umowy pomiędzy Biurem a Klientem wymaga wykonania następujących działań:
1) złożenia przez Klienta zapytania (dalej: „Zapytanie”) zawierające komplet informacji opisanych w ust. 3 poniżej,
2) przedstawienia przez Biuro warunków realizacji usługi dla Klienta (dalej: „Warunki wykonania”),
3) akceptacji przez Klienta Warunków wykonania poprzez złożenie zamówienia na wykonanie usługi zgodnie z Warunkami przedstawionymi przez Biuro (dalej: „Zamówienie”),
4) potwierdzenia przez Biuro przyjęcia Zamówienia do realizacji (dalej: „Potwierdzenie”).

3. Zapytanie musi zawierać w szczególności:
1) materiał, który ma być przedmiotem usługi, w szczególności tekst, który miałby być tłumaczony lub korygowany,
2) informację w jakim języku jest tekst wskazany w pkt 1,
3) informacje odnośnie do zakresu usługi, tj. w szczególności:
– w przypadku tłumaczenia pisemnego – na jaki język ma być tłumaczony tekst,
– w przypadku tłumaczenia lub lokalizacji – na jakie potrzeby tekst będzie wykorzystywany,
– w przypadku innych usług – opis usługi,
4) oczekiwany termin realizacji usługi,
5) adres poczty elektronicznej do kontaktu,
6) w przypadku usług, których wynikiem jest powstanie określonego dokumentu – sposób dostarczenia tego dokumentu Klientowi, zgodny z § 3 ust. 3,
7) oświadczenie o akceptacji Regulaminu,
4. Jeżeli treść Zapytania pozwala na ich przedstawienie, Biuro przesyła Warunki Usługi na adres e-mail wskazany w Zapytaniu.
5. Przedstawiając Warunki Usługi Biuro może wskazać, że dla zawarcia Umowy potrzebne będzie wpłacenie przez Klienta przedpłaty w formie całkowitej przedpłaty, zaliczki lub zadatku (dalej: „Przedpłata”),
6. Po otrzymaniu Warunków Usługi Klient może poinformować o przyjęciu tych Warunków Usługi poprzez wiadomość poczty elektronicznej (e-mail), co uważane będzie za złożenie Zamówienia. Zamówienie będzie uważane za złożone z chwilą, gdy Biuro otrzyma wiadomość e-mail od Klienta.
7. Wiadomość zawierająca Warunki Usługi zawierać może określenie terminu w jakim są one wiążące dla Biura. Zamówienie uważane będzie za skuteczne, jeżeli zostanie złożone przed upływem terminu oraz, w przypadku wskazania w Warunkach Usługi, konieczności dokonania Przedpłaty, Biuro otrzyma kwotę Przedpłaty lub potwierdzenie dokonania Przedpłaty.
8. Po otrzymaniu Zamówienia, Biuro przesyła Klientowi potwierdzenie złożenia Zamówienia wraz z numerem Zamówienia, co uważane jest za zawarcie umowy pomiędzy Biurem a Klientem, zgodnie z Regulaminem i Warunkami Usługi, z uwzględnieniem zakresu usługi określonego w Zapytaniu.
Jeżeli Warunki Usługi określały konieczność uiszczenia Przedpłaty, a Biuro mimo jej nieotrzymania przesłało potwierdzenie złożenia Zamówienia, umowa zawarta jest z momentem otrzymania przez Biuro całej kwoty Przedpłaty lub z momentem otrzymania przez Biuro potwierdzenia uiszczenia Przedpłaty.
9. W przypadku gdyby w ramach negocjacji pomiędzy Biurem a Klientem przedstawiane były kolejne wersje Warunków Usługi, każdorazowo przedstawienie nowych Warunków Usługi dla danego Zapytania kończy ważność poprzednio przesłanych Warunków Usługi, niezależnie od wskazanego w nich terminu obowiązywania.
10. Złożenie Zapytania możliwe jest poprzez posłużenie się formularzem kontaktowym zamieszczonym pod adresem www.alingua.pl, pocztą elektroniczną, pocztą lub poprzez złożenie go osobiście w siedzibie Biura.
10. Złożenie Zamówienia możliwe jest za pomocą poczty elektronicznej, poczty lub poprzez złożenie go osobiście w siedzibie Biura.
11. W przypadku, gdyby pierwotna wiadomość od Klienta nie zawierała wszystkich informacji dla skutecznego złożenia Zapytania, Biuro może zwrócić się o ich uzupełnienie. Kolejne wiadomości od Klienta zawierające informacje będą uważane za kompletne Zapytanie w momencie, gdy Biuro otrzyma wszystkie dane potrzebne do przedstawienia Warunków Usługi.
12. W przypadku tłumaczeń o szczególnym stopniu trudności, wymagających specjalistycznej wiedzy branżowej, Klienta powinien przekazać Biuru źródła fachowego słownictwa oraz umożliwić konsultację z przedstawicielem Klienta.
13. W przypadku złożenia zamówienia bezpośrednio w siedzibie Biura, procedury złożenia Zapytania, przedstawienia Warunków Usługi i złożenia Zamówienia mogą odbyć się w formie ustnej. Jakiekolwiek niedochowanie zasad lub uproszczenie opisanej wyżej procedury zawierania umowy pomiędzy Biurem a Klientem nie wyłącza ani nie ogranicza innych postanowień Regulaminu.

§ 3 Realizacja Umowy

1. W przypadku, gdy termin realizacji określony będzie w dniach, liczba dni nie obejmuje dnia przyjęcia zamówienia, a także sobót, niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy.

2. Tłumaczenie realizowane w dniu dostarczenia tekstów do tłumaczenia lub tłumaczenie z dnia na dzień, uważa się za tłumaczenie realizowane w terminie ekspresowym.Tłumaczenia przysięgłe realizowane są zgodnie z właściwymi przepisami prawa.

3. Tłumaczenie może zostać dostarczone Klientowi:
1) pocztą elektroniczną,
2) faksem,
3) pocztą tradycyjną (listem poleconym lub priorytetem),
4) kurierem,
5) osobiście w siedzibie Biura w ustalonym terminie, w trakcie działania Biura.

4. W przypadkach przesyłania zamówienia pocztą lub kurierem, dzień, w którym Klient zostaje w dowolny sposób powiadomiony przez Biuro o zakończeniu tłumaczenia, jest dniem wywiązania się przez Biuro z Umowy.

5. Biuro nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe dostarczanie przesyłek przez Pocztę Polską i firmy kurierskie. Opóźnienie w dotarciu przesyłki (przetłumaczonego tekstu) do adresata nie może powodować późniejszej zapłaty.

6. Możliwość przesłania dokumentów kurierem ograniczona jest do przewoźników, z którymi współpracuje Biuro.

7. W ramach korzystania z usług Biura zakazane jest dostarczanie jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym.

8. Dla korzystania z usług Biura z na podstawie Regulaminu pomocą formularza służącego do składania Zapytań, konieczne jest by wyposażenie Klienta spełniało następujące parametry techniczne:

1) dostęp do Internetu,
2) dostęp do poczty elektronicznej,
3) działające oprogramowanie pozwalające na odczytywanie plików w formatach .doc, .docx, .pdf, jpg, xls, xlsx, ppt, pptx, [__]

§ 4 Rozliczenia

1. O ile nie wynika to wyraźnie z Warunków Usługi, kwota wynagrodzenia wskazana w Warunkach Usługi uwzględnia sporządzenia jednego egzemplarza tłumaczenia lub innego dokumentu. Wynagrodzenie za kolejne egzemplarze wynosi 50% wynagrodzenia za wykonanie usługi, w wyniku której dany dokument został opracowany.

2. Wynagrodzenie powiększone będzie w szczególności o koszty przesyłki, określone:
– w przypadku wysłania Pocztą Polską jako kwoty 7 PLN brutto przy przesyłce na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i 20 PLN brutto przy przesyłce za granicę,
– w przypadku wysłania kurierem – zgodnie z cennikiem firmy świadczącej usługi kurierskie.

3. Zleceniodawca uiszcza należność przelewem na numer konta podany na fakturze VAT.

4. Wykonane tłumaczenie pozostaje własnością Biura do chwili uregulowania pełnej kwoty należności przez Klienta. Wraz z dokonaniem płatności Klient uzyskuje majątkowe prawa autorskie do tłumaczenia.

5. Ze względu na termin realizacji, tłumaczenia uważane będą:
1) za tłumaczenia ekspresowe – w przypadku zlecenia realizacji w dniu złożenia Zapytania lub następnego dnia lub w przypadku, gdy liczba stron do przetłumaczenia, z uwzględnieniem ustalonego terminu tłumaczenia wynosi ponad 10 stron na dzień (dalej: „Tłumaczenia Ekspresowe”),
2) za tłumaczenia przyspieszone – w przypadku zlecenia realizacji w dniu złożenia Zapytania lub następnego dnia lub w przypadku, gdy liczba stron do przetłumaczenia, z uwzględnieniem ustalonego terminu tłumaczenia wynosi między 6 a 10 stron na dzień (dalej: „Tłumaczenia Przyspieszone”).

6. Przez „stronę” na potrzeby ust. 6 oraz w innych przypadkach, gdy miałoby to mieć znaczenie dla współpracy pomiędzy stronami, uważa się:
1) 1125 znaków ze spacjami – w przypadku tłumaczeń przysięgłych,
2) 1800 znaków ze spacjami – w przypadku innych tłumaczeń.

§ 5 Reklamacje

1. Klient zobowiązany jest przed zapłatą należności do sprawdzenia zgodności wykonanego tłumaczenia z dostarczonymi do Biura materiałami przed udostępnieniem go osobom trzecim. Korzystanie z tłumaczenia w jakikolwiek sposób przed dokonaniem zapłaty będzie uznane za akceptację tekstu tłumaczenia przez Klienta bez zastrzeżeń.

2. Klient ma prawo zgłosić reklamację wykonanej usługi do 14 dni po jej wykonaniu. Reklamacje zgłoszone po tym okresie będą usuwane przez Biuro odpłatnie według stawek wynoszących 50% stawki za dany rodzaj usługi.

3. W przypadku uznania reklamacji za słuszną Biuro jest zobowiązane do nieodpłatnego i niezwłocznego usunięcia ewentualnych wad tłumaczenia, jednakże z zachowaniem terminu umożliwiającego rzetelne ich rozpatrzenie. Biuro zastrzega sobie wyłączne prawo do dokonania poprawy tekstu poddanego reklamacji.

4. Biuro nie ponosi odpowiedzialności odszkodowawczej za błędy w Tłumaczeniach wykonywanych w wariancie BASIC, które nie obejmują weryfikacji, ani korekty. Klient składający Zamówienie na wykonanie prac w wariancie BASIC obejmującym wyłącznie usługę OCR oraz tłumaczenia, godzi się z ryzykiem wystąpienia błędów w tego typu tłumaczeniach.

5. Złożenie reklamacji nie stanowi podstawy do odmowy zapłaty należności za tłumaczenie, ani w żaden sposób nie może tej zapłaty zmniejszyć czy opóźnić.

6. Wysokość odszkodowania za wszelkie poniesione szkody związane z wykonaniem Zamówienia przez Biuro ograniczona jest do wysokości wynagrodzenia netto (bez podatku VAT) należnego Biuru za wykonanie tego Zamówienia.

7. Reklamacja uwzględniana jest tylko wtedy, gdy nie przekroczony został termin płatności za wykonane tłumaczenie.

8. Reklamacja musi być zgłoszona w formie pisemnej:
a. osobiście w siedzibie Biura,
b. pocztą na adres siedziby Biura,
c. pocztą elektroniczną na adres biuro@alingua.pl.

9. Reklamacja powinna zawierać
a. dane osobowe i kontaktowe: telefon, adres e-mail lub adres do korespondencji wraz ze wskazaniem osoby składającej reklamację i jej podpisem,
b. przedstawiony na piśmie, szczegółowy opis zastrzeżeń z konkretnymi wskazaniami błędów i ich uzasadnieniem: opis być zgłoszony w postaci odrębnej notatki, w której (w sposób konkretny i uzasadniony) zostaną wskazane przynajmniej 3 (trzy) błędy gramatyczne, stylistyczne, interpunkcyjne lub ortograficzne w tłumaczeniu oraz miejsce ich wystąpienia (z podaniem numeru strony i wiersza, w którym błąd występuje). Poprawki preferencyjne lub terminologiczne/semantyczne (chyba że przed przystąpieniem do tłumaczenia dostarczono glosariusz) nie mogą być podstawą reklamacji. Uwagi mogą też zostać czytelnie naniesione na tekst tłumaczenia wraz ze wskazaniami błędów, np. zaznaczonymi partiami tekstu. Uwagi powinny być konkretne i ścisłe, i powinny dotyczyć błędów powstałych wyłącznie z winy tłumaczącego.

10. Warunki uzyskania zwrotu 100% środków
Rekompensata w wysokości pełnego wynagrodzenia netto (bez podatku VAT) należnego Biuru za wykonanie danego Zamówienia dotyczy realizacji w wariancie Prestige, obejmującym weryfikację i korektę tekstu, w sytuacji gdy w tłumaczeniu występują poniższe błędy w liczbie co najmniej 4 na 10 stron rozliczeniowych (w przeliczeniu na całość zamówienia, np. w tekście na 50 stron rozliczeniowych należy wskazać 20 takich błędów):

– błędy merytoryczne zmieniające znaczenie zdania bądź jego fragmentu

– błędy językowe (podstawą reklamacji nie mogą być poprawki preferencyjne lub terminologiczne, chyba że przed tłumaczeniem został dostarczony glosariusz)

– błędy niosące określone konsekwencje dla finalnego odbiorcy (niemożność właściwej interpretacji instrukcji obsługi, nieskuteczność przetłumaczonego zapisu prawnego, nieprawidłowe informacje przekazane kontrahentom itp.)

§ 6 Odpowiedzialność
1. Biuro nie ponosi odpowiedzialności za błędy merytoryczne w tłumaczeniu powstałe wskutek niejasności bądź błędów w tekście oryginału.

2. Biuro nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwą jakość i terminowość usług, lub przerwy i opóźnienia w świadczeniu usług wynikającego z przyczyn, na które nie ma wpływu, takie jak działanie siły wyższej, problemy techniczne (np.: awarie sprzętu komputerowego, awarie łączy internetowych i telefonicznych, przerwy w dostawie prądu, opóźnienia spowodowane przez Pocztę Polską lub firmy kurierskie, zniszczenie dokumentów przez pocztę itp.).

3. Odpowiedzialność odszkodowawcza Biura nie obejmuje błędów w Tłumaczeniach ekspresowych oraz Tłumaczeniach przyspieszonych. Klient zamawiający Tłumaczenie ekspresowe lub Tłumaczenie przyspieszone w trybie przyspieszonym przyjmuje ryzyko wystąpienia błędów w tłumaczeniu.

4. Usługa tłumaczenia nie obejmuje ingerencji w merytoryczną warstwę tekstu. W przypadku jeżeli materiały przedstawione do tłumaczenia zawierają błędy, niespójności (w tym pojęcia użyte w sposób sprzeczny z kontekstem ich użycia) Biuro przedstawi tłumaczenie zgodne z zasadami sztuki, dokonane jedynie na podstawie dokumentów źródłowych, niezależnie od ww.

§ 7 Poufność i ochrona danych / polityka prywatności

1. Na potrzeby polityki prywatności poniższe pojęcia mają następujące znaczenie:

1) Administrator danych – administratorem danych jest Alingua Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (adres: al. Rakowicka 8, lok. 14), wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem: 0000358493, posiadającą numer NIP: 6762426723 i numerem REGON: 12174278, adres e-mail: biuro@alingua.pl. Administrator świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.

2) Cookies – oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.

3) Cookies Administratora danych – oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora danych, związane ze świadczeniem usług droga elektroniczną przez Administratora danych za pośrednictwem Serwisu.

4) Cookies Zewnętrzne – oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora danych, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.

5) Urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.

6) Zbiór danych – oznacza zestaw danych o charakterze osobowym zbieranych przez Administratora Danych.

7) Serwis – oznacza stronę internetową Administratora danych dostępną pod adresem: alingua.pl.

8) Użytkownik – osoba korzystająca z Serwisu.

2. Niniejsza Polityka prywatności i Cookies określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji, żądanych przez Użytkownika, usług świadczonych drogą elektroniczną przez Administratora danych oraz zasady przetwarzania danych osobowych przez Administratora danych.

3. Administrator danych przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności Użytkowników. Respektując ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, starannie dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia należytej ochrony przetwarzanych danych. W szczególności Administrator danych zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. Administrator danych sprawuje permanentną kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz limituje dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień na przetwarzanie tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego prowadzenia i korzystania z Serwisu. W ramach wdrożonej Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych oraz Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym, Administrator danych informuje o poniższych zasadach dotyczących ochrony danych osobowych Użytkowników.

4. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

5. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane na podstawie zgody samych Użytkowników oraz ustawowych upoważnień zezwalających na przetwarzanie danych osobowych realizacji i rozliczenia usług świadczonych, jak też dla osiągnięcia innych prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora danych i odbiorców danych, przy czym przetwarzanie nie narusza praw i wolności Użytkowników.

6. Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jednak podanie niektórych danych jest warunkiem pełnego korzystania z funkcjonalności Serwisu.

7. Administrator danych przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu:

1) wykonania umów świadczenia usług i umów o dzieło (świadczenia usług lingwistycznych),

2) rozliczeń księgowych,

3) wykonywania dopuszczalnych prawem działań marketingowych i promocyjnych.

8. Administrator danych, w wykonaniu celów, o których mowa powyżej, może powierzyć dane osobowe Użytkowników operatorowi płatności internetowych, hostingodawcy, obsłudze księgowej oraz innym podmiotom, jeśli uzna to za zasadne i proporcjonalne w wykonaniu ww. celów.

9. Dane Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

10. Administrator danych nie przetwarza żadnych wrażliwych danych osobowych Użytkowników.

11. Użytkownicy mają prawo do:

1) poprawiania, uzupełniania, uaktualnienia bądź sprostowania swoich danych osobowych,

2) żądania usunięcia swoich danych osobowych,

3) zgłoszenia sprzeciwu w zakresie przetwarzana swoich danych osobowych.

12. W powyższych celach Użytkownicy mogą przesłać stosowne żądanie w formie pisemnej bądź poprzez pocztę elektroniczną na adres Administratora danych wskazany w §1 ust. 1. niniejszej Polityki prywatności i Cookies.

13. Dane Użytkowników będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to konieczne do realizacji celu ich przetwarzania, a następnie zostaną usunięte.

14. Administrator danych wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją Serwisu. Ponadto adresy IP służą do zbierania ogólnych, informacji statystycznych.

15. Stosowane przez Administratora danych pliki Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.

16. Administrator danych wykorzystuje dwa typy plików Cookies:

1) Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm Cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

2) Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm Cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

17. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików Cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików Cookies.

18. Administrator danych wykorzystuje Cookies Administratora danych w następujących celach:

1) konfiguracji serwisu, czyli:

a) dostosowanie zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu;

b) rozpoznanie urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;

c) zapamiętanie ustawień wybranych przez Użytkownika,

d) zapamiętanie historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści,

e) zapamiętywanie zawartości koszyka Użytkownika,

f) zapamiętywanie rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.

2) uwierzytelniania użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w serwisie, czyli:

a) poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiająca w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki;

b) optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora danych;

c) realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych, czyli:

i. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

ii. zapamiętania lokalizacji użytkownika – czyli poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności dostosowanie dostarczanych informacji do Użytkownika z uwzględnieniem jego lokalizacji;

iii. analiz i badań oraz audytu oglądalności – tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

iv. świadczenia usług reklamowych – czyli dostosowania prezentowanych za pośrednictwem Serwisu reklam usług i produktów firm trzecich;

v. zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności Serwisu.

18. Administrator usługi wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach:

1) prezentowania treści multimedialnych na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego:

a) www.vimeo.com [administrator cookies: Vimeo, LLC. z siedzibą w USA]

b) www.youtube.com [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]

c) www.wrzuta.pl [administrator cookies: Free4Fresh Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie]

2) zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych:

a) Google Analytics [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]

b) Gemius Traffic [administrator cookies: Gemius S.A. z siedzibą w Warszawie]

c) Stat24 [administrator cookies: Redefine Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie]

d) KissMetrics [administrator cookies: Space Pencil, Inc. z siedzibą w USA]

3) prezentowania reklam dostosowanych do preferencji Użytkownika z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy:

a) Google AdSense [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]

b) Sieć reklamowa [administrator cookies: Internetowy Dom Mediowy net S.A z siedzibą w Warszawie]

4) wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji serwisu za pomocą serwisów społecznościowych:

a) twitter.com [administrator cookies: Twitter Inc. z siedzibą w USA]

b) plus.google.com [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]

c) Facebook.com [administrator cookies: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii]

d) LinkedIn.com [administrator cookies: LinkedIn Ireland Limited z siedzibą w Irlandii].

19. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

20. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

21. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.

22. Klient oświadcza, że wszelkie dane osobowe, które przekazuje Biuru powierza Biuru zgodnie z prawem, w szczególności są to dane osobowe, do których powierzenia jest uprawniony.

§ 8 Postanowienia końcowe

1. W przypadku sporów, właściwym będzie sąd właściwy miejscowo dla Biura.

Top