fbpx

Skontaktuj się z nami lub odwiedź nasze biuro w Krakowie przy ul. Szlak 10/5

Facebook Alingua

Polityka prywatności

Definicje

 

Administrator danych – ALINGUA SP. Z O.O. z siedzibą w Krakowie, ul. Szlak 10/5, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000358493, REGON: 121174278, NIP: 6762426723, z kapitałem zakładowym w wysokości 5.000,00 złotych

 

Cookies – oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach, za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu

 

Cookies Administratora danych – oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora danych, związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez Administratora danych za pośrednictwem Serwisu

 

Cookies Zewnętrzne – oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora danych za pośrednictwem strony internetowej Serwisu

 

Dane szczególnych kategorii – oznacza dane osobowe, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, tj. ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz dane genetyczne, dane biometryczne, przetwarzane w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej, lub dane dotyczące zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby. Przetwarzanie takich danych może odbywać się za wyraźną zgodą w celu dokonania wyceny oraz wykonania usługi tłumaczenia dokumentu

 

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

 

Serwis – oznacza stronę internetową Administratora danych dostępną pod adresem: alingua.pl

 

Urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenie, za pośrednictwem którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu

 

Użytkownik  – osoba korzystająca z Serwisu

 

Zbiór danych  – oznacza zestaw danych o charakterze osobowym zbieranych przez Administratora Danych

 

 

§ 1  Postanowienia ogólne

 1. Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji żądanych przez Użytkownika usług świadczonych drogą elektroniczną przez Administratora danych, oraz zasady przetwarzania danych osobowych przez Administratora danych.
 2. Administrator danych przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności Użytkowników. Respektując RODO oraz ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, starannie dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia należytej ochrony przetwarzanych danych.
  Administrator danych w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. Administrator danych sprawuje permanentną kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz limituje dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień na przetwarzanie tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego prowadzenia i korzystania z Serwisu. W ramach wdrożonej Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych oraz Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym Administrator danych informuje o poniższych zasadach dotyczących ochrony danych osobowych Użytkowników.
 3. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane zgodnie z RODO oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych.
 4. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane na podstawie zgody samych Użytkowników oraz ustawowych upoważnień zezwalających na przetwarzanie danych osobowych realizacji i rozliczenia usług świadczonych, jak też dla osiągnięcia innych prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora danych i odbiorców danych, przy czym przetwarzanie nie narusza praw i wolności Użytkowników.
 5. Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jednak podanie niektórych danych jest warunkiem pełnego korzystania z funkcjonalności Serwisu.

 

§ 2  Klauzula informacyjna

 1. Administrator danych przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu:
  • wykonania umów świadczenia usług (świadczenia usług lingwistycznych)
   i umów o dzieło,
  • rozliczeń księgowych,
  • realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora (marketing bezpośredni).
 2. Administrator danych, w wykonaniu celów, o których mowa powyżej, może powierzyć dane osobowe Użytkowników operatorowi płatności internetowych, hostingodawcy, obsłudze księgowej oraz innym podmiotom, jeśli uzna to za zasadne i proporcjonalne w wykonaniu ww. celów.
 3. Dane użytkowników będą przechowywane:
  • w związku z wyceną tłumaczenia przez okres niezbędny do przedstawienia wyceny tłumaczenia, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń;
  • w związku z tłumaczeniem przez 4 lata od zakończenia roku kalendarzowego, w którym dane zostały zgromadzone, a po upływie tego okresu dane osobowe podlegają usunięciu, chyba że dalsze ich przechowywanie jest niezbędne dla ochrony praw lub dochodzenia roszczeń;
  • do czasu cofnięcia przez Użytkownika zgody na przesyłanie informacji dotyczącej oferowanych przez Administratora usług;
  • w pozostałym zakresie dane Użytkownika przetwarzane będą przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowywanie danych, albo przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, do dochodzenia których konieczne jest dysponowanie danymi.
 4. Dane Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.
 5. Użytkownicy mają prawo do:
  • poprawiania, uzupełniania, uaktualnienia bądź sprostowania swoich danych osobowych,
  • żądania usunięcia swoich danych osobowych,
  • zgłoszenia sprzeciwu w zakresie przetwarzana swoich danych osobowych.
 6. W powyższych celach Użytkownicy mogą przesłać stosowne żądanie w formie pisemnej bądź poprzez pocztę elektroniczną na adres Administratora danych wskazany w definicjach Polityki prywatności.
 7. Użytkownik, którego dane przetwarzane są na podstawie zgody udzielonej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO (Dane szczególnych kategorii), jest uprawniony do odwołania jej w każdym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Użytkownicy mogą przesłać stosowne żądanie w tym zakresie w formie pisemnej bądź poprzez pocztę elektroniczną na adres Administratora danych wskazany w danych wskazany w definicjach Polityki Prywatności.
 8. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar Unii Europejskiej.
 9. Użytkownik może wnieść skargę do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Podanie danych przez Użytkownika jest dobrowolne, ale konieczne w celu możliwości podjęcia i realizacji usług przez Administratora.
 11. W stosunku do Użytkowników nie będzie miało miejsca zautomatyzowane decyzji,
  w tym profilowanie, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

 

§ 3  Polityka i pliki Cookies

 1. Dane Użytkowników będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to konieczne do realizacji celu ich przetwarzania, a następnie zostaną usunięte.
 2. Administrator danych wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją Serwisu. Ponadto adresy IP służą do zbierania ogólnych informacji statystycznych.
 3. Stosowane przez Administratora danych pliki Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika
  i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.
 4. Administrator danych wykorzystuje dwa typy plików Cookies:
  • Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm Cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika;
  • Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm Cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych
   z Urządzenia Użytkownika;
 5. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików Cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików Cookies.
 6. Administrator danych wykorzystuje Cookies Administratora danych
  w następujących celach:

  • konfiguracji serwisu, czyli:
   1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu;
   2. rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizacji
    i odpowiedniego wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;
   3. zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika;
   4. zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści;
   5. zapamiętywania zawartości koszyka Użytkownika;
   6. zapamiętywania rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.
  • uwierzytelniania użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika
   w serwisie, czyli:

   1. poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiającej
    w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki;
   2. optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora danych;
   3. realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych, czyli:
    • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika
     i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
    • zapamiętania lokalizacji użytkownika – czyli poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności dostosowanie dostarczanych informacji do Użytkownika
     z uwzględnieniem jego lokalizacji;
    • analiz i badań oraz audytu oglądalności – tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
    • świadczenia usług reklamowych – czyli dostosowania prezentowanych za pośrednictwem Serwisu reklam usług i produktów firm trzecich;
    • zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności Serwisu.
 1. Administrator usługi wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach:
  • prezentowania treści multimedialnych na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego:
   1. vimeo.com [administrator cookies: Vimeo, LLC. z siedzibą w USA];
   2. youtube.com [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA];
   3. wrzuta.pl [administrator cookies: Free4Fresh Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie];
  • zbierania ogólnych i anonimowych danych statystycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych:
   1. Google Analytics [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA];
   2. Gemius Traffic [administrator cookies: Gemius S.A. z siedzibą w Warszawie];
   3. Stat24 [administrator cookies: Redefine Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie];
   4. KissMetrics [administrator cookies: Space Pencil, Inc. z siedzibą w USA];
  • prezentowania reklam dostosowanych do preferencji Użytkownika
   z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy:

   1. Google AdSense [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA];
   2. Sieć reklamowa [administrator cookies: Internetowy Dom Mediowy net S.A z siedzibą w Warszawie];
  • wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji serwisu za pomocą serwisów społecznościowych:
   1. twitter.com [administrator cookies: Twitter Inc. z siedzibą w USA];
   2. plus.google.com [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA];
   3. Facebook.com [administrator cookies: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii];
   4. LinkedIn.com [administrator cookies: LinkedIn Ireland Limited z siedzibą w Irlandii].
  1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
  2. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
  3. Ograniczenie stosowania plików Cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.
  4. Klient oświadcza, że wszelkie dane osobowe, które przekazuje Biuru, powierza Biuru zgodnie z prawem, w szczególności są to dane osobowe, do których powierzenia jest uprawniony.
Zarządzaj plikami cookie